Prelucrarea de date personale prin intermediul www.orasalajului.ro se face de către noi, în calitate de operator. Poți să ne contactezi în scris la adresa de e-mail: orasalajului@gmail.com

Scopul în care prelucrăm datele tale personale este unul necomerical, respectiv cel de a ne atinge scopul și obiectivele statutare. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea de asociație neguvernamentală, inclusiv prin informarea publicului.

Datele pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului sunt, în general, date de identificare ale persoanei fizice, inclusiv în materialele publicate pe site. În acest caz special al materialelor publicate, pot apărea situații în care vom procesa și alte date personale, dar numai cu respectarea principiilor necesității și proporționalității, având mereu în vedere reducerea la minim a datelor procesate, pentru a respecta drepturile persoanelor vizate.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri. Dacă dorești să afli mai multe informații generale despre acestea, le găsești aici.